İç Mimarlık Bölümü

Yönetim

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Emre ENGİN

İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı

hemre.engin@avrasya.edu.tr

Değerli öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız, Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyal ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de iç mimarlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır.

Çağın gereksinimlerine uygun ve öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde; nitelikli, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığı geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Dört yıllık iç mimarlık lisans eğitiminde, farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılımcı bir yaklaşım benimsenmiş bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi ile restorasyon ana bilim dallarından eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Bu amaçla konusunda uzman öğretim üyelerinin yanı sıra iç mekan tasarımı, donatı tasarımı vb. gibi içeriği olan uygulamalı derslerde serbest çalışan deneyimli mimar ve iç mimarların katılımları ile öğrencilerin bu disiplindeki profesyonellerden meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitim-öğretim kuramsal dersler, atölye çalışmaları, görsel anlatım araçlı gösteriler, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında; mimari tasarım, bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi, donatı tasarımı, görsel algı, estetik, iç mekan organizasyonu, malzeme-teknoloji, restorasyon, bilgisayar destekli tasarım gibi zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık alanlarından seçme dersler yer almakta öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak eğitimlerini desteklemeleri için imkan yaratılmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri için çift ana dal ve yan dal programları da oluşturulmuştur. Eğitim gördüğü programda başarılı olan öğrenciler istedikleri takdirde başka bir lisans programına belirlenen kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmekte, ikinci bir diploma ya da sertifika alabilmektedirler.

Mezuniyet sonrasında öğrencilerimiz “İçmimar” ünvanı almaktadırlar. İçmimarlar, “İçmimarlar Odası”na kayıt olduktan sonra serbest olarak ya da mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, bankalarda iş olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler vd. kamu kurumlarının içmimar kadrolarına da atanabilmektedirler.

İç mimarların hizmet alanları genel anlamda aşağıdaki gibi sıralanabilir.

· Mekan tasarımının ilk aşamasından, etütlerden ve uygulamaların bitimine kadarki süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekan-insan-donatı ilişkisini irdeleyecek mekana özgü biçim, ölçü ve kullanımda donatılar tasarlar.

· Yapımı tamamlanmış veya eski işlevi dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarını insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.

· Tarihi eser olarak saptanmış eski yapıların iç mekanlarını ve bu mekanlarda yer alan öğeleri (mobilya, yapı elamanları, … gibi) saptayarak restorasyonunu yaparlar.

Özetleyecek olursak Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Akademik kadrosuyla yukarıda değindiğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda, eğitimin ilk aşamasından mesleği uygulayacak yeterliliğe ulaşma sürecinde elinden gelen çabayı gösterecektir. Bu anlamda aramızda olan ya da aramıza katılmayı düşünen tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.